ชวนคนรุ่นใหม่สร้างพลเมืองอาสา สื่อดีในภาคใต้

ที่มา : Kiddee News 


ชวนคนรุ่นใหม่สร้างพลเมืองอาสา สื่อดีในภาคใต้ thaihealth


กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ชวนน้องๆ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมคิดทำสื่อดีเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนในภาคใต้


เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2561  กลุ่มละครมาหยา  ได้จัดคาราวานโรดโชว์เพื่อประกาศโจทย์โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะชุมชนภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ให้กับน้องๆนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กว่า 70คน เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่คิดดีอาสาทำสื่อดีเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม


ชวนคนรุ่นใหม่สร้างพลเมืองอาสา สื่อดีในภาคใต้ thaihealth


นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ได้กล่าวว่า คิดดีไอดอล เป็นกิจกรรมที่ชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมคิดร่วมทำสื่อดีให้เกิดเป็นพลเมืองตื่นรู้ โดยทำเรื่องเล็กๆทีมีความหมายมีคุณค่าและสามารถสร้างสื่อดีผ่านไอเดียที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เกิดเป็นไอดอลคนสร้างแรงบันดาลใจผ่านสื่อมีเดียให้เกิดกระแสสังคมที่สร้างสรรค์ ที่ผ่านมาได้มีการจัดคาราวานโรดโชว์เพื่อประกาศโจทย์โครงการ ให้นักศึกษา น้องๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ศรีวิชีย กว่า 100 คน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก สังเกตจากการส่งใบสมัครและส่งคลิปแนะนำประเด็นในพื้นที่ที่อยากสื่อสารและอยากทำสื่อดีในชุมชนพื้นที่ของตนเอง


กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเป็นการชี้แจงประกาศโจทย์ของโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้แล้ว น้องๆที่เข้าร่วมยังได้รับฟังคำแนะนำรวมไปถึงเทคนิคดีๆ ในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์สังคมด้วยพลังสื่ออาสาของคนรุ่นใหม่  ผ่านสื่อมีเดียพร้อมที่จะสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ และพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชนผ่านแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ในภาคใต้


ชวนคนรุ่นใหม่สร้างพลเมืองอาสา สื่อดีในภาคใต้ thaihealth


ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์  ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ได้กล่าวเชิญชวนนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการประกาศโจทย์ในครั้งนี้ ว่าสังคมปัจจุบันเป็นโลกแห่งการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารที่ดีคือการพัฒนามาจากแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ ที่อยากจะสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีจิตสาธารณะมากขึ้น โครงการคิดดีไอดอลถือเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการผลิตสื่อดีและสื่อสารชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ด้านสุขภาวะที่ดีไปด้วย


นางสาวสุรีย์พร แซ่ลิ้ม หรือน้องชมพู่  ตัวแทนคิดดี-ไอดอล รุ่นที่1 ตัวแทนและแกนนำอาสานักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ได้มาพูดเพื่อสร้างแรงบันดานใจให้กับน้องๆที่เข้ามารับฟังการประกาศโจทย์ในครั้งนี้ ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถต่อยอดศักยภาพในการทำงานและเปิดโอกาสในการปล่อยพลังความคิดหรือการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงยังเป็นการปลุกความเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดี ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยสื่อของคนรุ่นใหม่ และยังกล่าวอีกว่าการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการสร้างผลงานที่ดีให้กับตัวเองเพราะมีประสบการณ์จากโครงการที่มีความหลากหลาย  และได้เชิญชวนให้น้องๆเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านของน้องๆ ด้วย


การประกาศโจทย์โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะชุมชนภาคใต้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเห็นพลังของนักสื่อสารสร้างสรรค์ในการเริ่มคิดและลุกขึ้นมาทำสื่อดีในพื้นที่ ถือเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์สังคมในการคิดร่วมกันทำสื่อดีให้เกิดเป็นพลเมืองตื่นรู้ ที่ได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน


..


Roadshow โครงการ KiddeeIdol ปี 2


ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประจำวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

Shares:
QR Code :
QR Code