ชมรมผู้สูงอายุ สป.ต้นแบบแก้ปัญหาสังคมวัยเก๋า

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ชมรมผู้สูงอายุ สป.ต้นแบบแก้ปัญหาสังคมวัยเก๋า thaihealth


นับเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในทุกมิติ สำหรับชมรมผู้สูงอายุ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเสริมสร้างสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมหลักๆ ทั้งตรวจสุขภาพ กระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคอ้วน อีกทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำ และใช้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ


นอกจากทำกิจกรรมกับข้าราชบำนาญและครอบครัวแล้ว จุดเด่นของชมรมผู้สูงอายุ สป.ที่เป็นมิติใหม่ยังมีการเตรียมความพร้อมของข้าราชการที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปก่อนเกษียณอายุราชการ ช่วยพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพและสร้างเสริมขวัญกำลังใจที่ดีในการเผชิญหน้ากับวัยเกษียณ หนึ่งในโครงการสำคัญคือ โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมผู้สูงอายุ สป. ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เมื่อวันก่อน รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ และแผนงานในปีนี้ รวมถึงนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุได้รับความสนใจอย่างดี โดย พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม บรรยายพิเศษ 'เกษียณสุขใจ สูงวัยสุข สันต์' ย้ำกำลังพลต้องศึกษาความพร้อมก่อนเข้าวัยเกษียณ


พลเอกชัยชาญ กล่าวว่า แผนงานของชมรมฯ ในปีนี้ ยินดีสนับสนุนทั้งกิจกรรมนันทนาการทางร่างกาย จิตใจ การทัศนศึกษาภายในประเทศเชิงสุขภาพ การไหว้พระฟังธรรมะ รวมถึงการสัมมนาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากการเข้ามา สนับสนุนของ สสส. เสริมการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น คนวัยเกษียณต้องไม่เป็นภาระครอบครัว มีทักษะดูแลตัวเอง ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์


ชมรมผู้สูงอายุ สป.ต้นแบบแก้ปัญหาสังคมวัยเก๋า thaihealth


ส่วนผู้ที่อายุ 54 ปีขึ้นไปใกล้วัยเกษียณ ส่วนใหญ่ทำแต่งาน ไม่คิดถึงสุขภาพ ขาดการดูแลตนเอง จะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเตรียมพร้อมด้านจิตใจ คิดบวกเสมอ เพราะสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จะต้องติดตามสิ่งที่จะกระทบต่อชีวิตและการทำงาน


"คำว่า 'เกษียณ' ไม่ได้หมายถึงหยุดการทำงาน แต่เราต้องดำรงชีวิตต่อไปให้ยืนยาวอย่างมีความสุข รวมถึงดูแลครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุ สป. สร้างสังคมเล็กๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศ ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิก 300 คน ภายใน 3-5 ปีจะมีกำลังพลเกษียณอีกเป็นพันคน ชมรมฯ จะเตรียมการอย่างไร" พลเอกชัยชาญเน้นย้ำ


ภายในงานเปิดวงเสวนาพิเศษ "ทิศทาง สป. สูงวัย จะไปทางไหน?" โดยมี พล.อ.พิชาติ เขม้นจันทร์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ สป. พล.ต.พิชิต ปล้องอิศวร กรรมการ และ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำเทคนิคปรับตัวสู่สังคมผู้สูงอายุ


นพ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า สัดส่วนประชากรในสังคมเปลี่ยนแปลงไป คนอายุยืนขึ้น สังคมผู้สูงอายุเริ่มชัดเจน การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้อายุจึงสำคัญ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิต หากจัดการตอนเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วอาจมีปัญหาและแก้ไขไม่ทันการณ์ จะต้อง เตรียมตัวก่อนไม่ต่ำกว่า 20 ปี สำหรับชมรมผู้สูงอายุ สป. เป็นแบบอย่างที่น่าสนับสนุน เพราะเตรียมคนส่งผ่านจากชีวิตหนึ่งไปสู่ชีวิตหนึ่ง โดยทำกิจกรรมส่งเสริมสติปัญญา อารมณ์ สุขภาพ ทิศ ทางทำงานชมรมฯ ต้องไปจำกัดอายุ เปิดให้คนในองค์กรมาเรียนรู้และมีความเข้าใจผู้สูงวัยมากขึ้น


ชมรมผู้สูงอายุ สป.ต้นแบบแก้ปัญหาสังคมวัยเก๋า thaihealth


"ทิศทางของชมรมฯ ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุมาอยู่ร่วมกัน แต่เป็นพื้นที่เรียนรู้และนำศักยภาพขององค์กรมาส่งเสริมการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ทั้งวางแผนทางการเงินในอนาคต การออมผ่านสหกรณ์ที่มีอยู่ เตรียมสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ไร้โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ ไร้พุงไร้โรค รู้จักอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ชมรมฯ ยังถ่ายทอดประสบการณ์วัยเกษียณจากรุ่นสู่รุ่น เตรียมคนสู่สังคมสูงวัยอย่างแท้จริง" นพ.ชาญวิทย์แนะนำการขับเคลื่อนชมรมฯ ให้ยั่งยืน


ยกย่องชมรมผู้สูงอายุ สป. ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะ นพ.ชาญวิทย์เน้นย้ำการขับเคลื่อนของชมรมฯ สอดรับกับแนวคิดองค์กรแห่งความสุข หรือ Happy WorkPlace ผู้ใหญ่ในองค์กรไม่ปล่อยคนเกษียณไปตามยถากรรม แต่เกษียณอย่างมีคุณภาพ ทั้งยังสนับสนุนพื้นที่ในอาคารบริการ ชั้น 2 สป.ศรีสมาน เป็นสถานที่ตั้งของชมรมฯ มอบเงินทุนสนับสนุนชมรมอย่างต่อเนื่อง เกษียณแล้วสามารถกลับมาใช้พื้นที่พัฒนาคุณภาพตนเอง เพราะ อนาคตปัญหาใหญ่ของสังคม คนจะขาดปฏิสัมพันธ์กัน หน่วยงานรัฐต้องตระหนักถึงปัญหานี้ สสส.คาดหวังว่าองค์กรอื่นๆ จะนำคอนเซ็ปต์องค์กรแห่งความสุขไปปรับใช้ เพราะคนมี 2 ส่วน ชีวิตกับงาน ถ้านำความรู้ความสามารถในงานมาใช้กับชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนที่ทำงานจะทำให้เกิดองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง นี่ไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นการสร้างชุมชนใหม่


ชมรมผู้สูงอายุ สป.ต้นแบบแก้ปัญหาสังคมวัยเก๋า thaihealth


ทำงานอย่างมีเป้าหมาย พล.อ.พิชาติ ประ ธานชมรมฯ กล่าวว่า ชมรมฯ ดำเนินงานมากว่า 3 ปี ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้บังคับบัญชา มีระเบียบให้ใช้เพื่อสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์ใน 4 มิติ และเน้นเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กัน สร้างความผ่อนคลายในการใช้ชีวิต รู้จักวิธีการดับทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนา รวมถึงชมรมฯ จะร่วมสร้างครอบครัวของสมาชิกที่อบอุ่นและมั่นคง ปัญหาปัจจุบันผู้สูงอายุไทยมีจำนวนมากขึ้น อัตราการเกิดน้อยลง การเสียชีวิตช้าลง ภาพรวมปี 60 มีผู้สูงอายุ 16% ของจำนวนประชากรโลก และจะเพิ่มเป็น 20% นี่เป็นโจทย์ใหญ่ให้รัฐบาล ครอบครัว องค์กร และตัวเอง เพราะเป็นวัยที่มาพร้อมปัญหาสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ สป. อาสาเป็นส่วนหนึ่งคิดแก้ไขปัญหาและเตรียมคนสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ


"ชมรมผู้สูงอายุ สป.จะเป็นต้นแบบส่วนราช การทหารและพลเรือนในอนาคต สร้างคนที่มีวินัยด้านอาหาร ควบคุมน้ำหนักตัวลดความเสี่ยงต่อโรค ดูแลสุขภาพ รวมถึงสร้างสังคมคนรักการออกกำลังกาย เพลิดเพลินกับการเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ทั้งหมดเป็นการบริหารชีวิต แถมยังสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน" ประธานรมผู้สูงอายุ สป. เชิญชวนมาทำความรู้จักชมรม และนำแผนงานต่อยอดให้เหมาะกับชมรมหรือองค์กรของตนเองในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code