ชมรมนักข่าวไอทีติวเข้มอาจารย์นิเทศศาสตร์สู่ยุค 3.0

ชมรมนักข่าวไอทีติวเข้มอาจารย์นิเทศศาสตร์สู่ยุค 3.0

เน็คเทคและสสส. ช่วยหนุน ติวเข้มอาจารย์สร้างนักข่าวไอที ยุค 3.0 ชี้อาจารย์ผู้สอนนิเทศศาสตร์ต้องบูรณาการนำไอทีมาใช้ในการเรียนการสอน สร้างหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกมหาวิทยาลัย

ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัยดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec) เปิดเผยว่า การใช้ไอทีมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทำอย่างไรเราจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนำมาใช้ในทางบวกมากยิ่งขึ้น เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดและพัฒนาต่อไป

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประธาน ที่ประชุมวิทยาการ – วิชาชีพ ด้านการรายงานข่าวไอซีที เปิดเผยว่า ไอทีมีพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง อาจารย์ผู้สอนจำเป็นต้องใช้ไอทีมาใช้ในการเรียนการสอน และผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีรายวิชาเกี่ยวกับด้านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และเปิดสอนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุค ไอที 3.0 โดยใช้โซเซียลมีเดียในการนำเสนอข่าวมากขึ้น การเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ต้องตามให้ทัน

อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษาชมรมฯ บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทนักข่าวยุค 3.0 กล่าวว่า นักข่าวยุค 3.0 จะต้องสะท้อนความเป็นไปของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ บทบาทในการตรวจสอบการทำงานของรัฐ ควรใช้การรายงานข่าวเชิงสืบสวนเพื่อให้ได้ข่าว ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม หลักสูตรในมหาวิทยาลัยควรรองรับ และควรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสดผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้เข้าร่วมอบรมเปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการ – วิชาชีพด้านการรายงานข่าวไอซีทีในครั้งนี้ ถือได้ว่าได้ประโยชน์ และอยู่ในช่วงเหมาะสม กล่าวคือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์หลายแห่งขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นหากมีรายวิชาใหม่ ๆ จากทางสมาคมวิชาชีพที่ได้เสนอแนะ ว่ามีความต้องการบัณฑิตลักษณะใด จะทำให้สามารถนำรายวิชาใหม่ ๆ ไปเปิดสอนและเตรียมนักศึกษานิเทศศาสตร์ให้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 3.0 และจะได้นำไปสร้างรายวิชาในหลักสูตรโดยเฉพาะเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นต้น

การจัดประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน จัดโดยชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2554 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: เว็บไซต์ไทยพีอาร์ดอทเน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code