จ.อุบลฯ จัดประชุม “ฟังเสียงเด็กเป็น”

ที่มา : แฟนเพจ 4ct PED


ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED 


จ.อุบลฯ จัดประชุม


สสส. จัดกิจกรรม "ฟังเสียงเด็กเป็น" ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี


โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก4) สสส. จัดกิจกรรมฟังเสียงเด็กเป็น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ โดยมีผู้บริหาร และคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยง) เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินระดับการทำงานสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชนในระดับตำบล โดยในวันนี้มีกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจกับพื้นที่ที่ร่วมดำเนินโครงการทั้งหมด 53 พื้นที่


โดยมี อาจารย์ทรงพล อินทเศียร หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายศุภชัย ไตรไทยธีระ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลายพื้นที่ ซึ่งแบ่งพื้นที่ในการดำเนินโครงการเป็น 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ต้นแบบ 15 พื้นที่ พื้นที่พัฒนา 23 พื้นที่ และพื้นที่นำร่อง 15 พื้นที่ โดยทั้งสามพื้นที่จะมีทีมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและโค๊ชร่วมทำงานในพื้นที่


จ.อุบลฯ จัดประชุม


กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน นางสาวนวพร สุนันท์ลิกานนท์ นางสาวพจนา อาภานุรักษ์ และนางสาวชุติมา ชุมพงศ์ นักวิชาการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวอรทัย ครั้งพิบูล นักวิชาการอิสระ กิจกรรมในวันนี้จะทำให้พื้นที่เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สามารถประเมินศักยภาพในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของพื้นที่ตนเอง และส่งผลให้การดำเนินงานและพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กิจกรรมฟังเสียงเด็กเป็นในวันที่สองเป็นกิจกรรมคัดสรรที่จะช่วยปรับทัศนคติพี่เลี้ยงที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน เข้าใจบทบาทการทำงานด้านเด็กมากยิ่งขึ้น ทำให้ดึงเด็กเข้ามาร่วมทำงานอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ไม้ประดับ

Shares:
QR Code :
QR Code