จ.สุพรรณ จัดประชุมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จ.สุพรรณ จัดประชุมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย thaihealth


สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปี 2560-2561


ที่ห้องประชุมวังยางรีสอร์ท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สกค. 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย พะเยา และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 100 คน ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพ กลไกสานพลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนัก 9


นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า สถาบันพัฒนาประชาสังคมฯ โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนฯ และสำนักสร้างเสริมสุขภาวะประชาชนกลุ่มเฉพาะฯ เพื่อดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นการเตรียมความพร้อมรองรับระบบสังคมสูงวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 และมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 22 แห่ง ได้ปฏิบัติการพัฒนากลไกสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ต่อไป


การจัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานพลังกลไก และเครือข่ายการสร้างเสริม สุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สู่การรองรับระบบสังคมสูงวัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของกลไก กระบวนการสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ตามบริบทสถานการณ์ปัญหา ความต้องการพัฒนาของพื้นที่ และเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็นการเตรียมพร้อมและพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย และทางผู้จัดการประชุมได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะชุดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รำวงย้อนยุค ตามโครงการ "สุขภาวะกายใจดี คนรั้วใหญ่" และส่งเสริมการออกกำลังกายรำวงย้อนยุค เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ตำบลไผ่ขวาง มาแสดงในครั้งนี้ อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code