จ.สตูล เปิดเวทีการสื่อสารสู่สาธารณะชนฯ

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจาก MGR Online 


จ.สตูล เปิดเวทีการสื่อสารสู่สาธารณะชนฯ thaihealth


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาร่วมกับ สสส. เปิดเวทีการสื่อสารสู่สาธารณะชนของนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อรุ่นใหม่ ที่โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) อ.เมือง จ.สงขลา


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคม ด้วยพลังสื่อรุ่นใหม่ของกลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทย เพื่อสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และการสื่อสารในชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการในภาคใต้ ด้วยพลังของเด็กและเยาวชนกว่า 7 จังหวัด ได้แก่ จ.กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และ จ.ยะลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้


นายฮาริส มาศชาย กลุ่มละครมาหยา กล่าวว่า กลุ่มเยาวชน นิสิต และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใน 7 จังหวัดกว่า 20 ทีมกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบรูปแบบการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจในการสื่อสารกับชุมชน โดยมีสื่อเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านเพื่อให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่การสื่อสารออนไลน์ ซึ่งขับเคลื่อนแนวคิดด้วยพลังของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นผ่านกระบวนการสื่อสาร และเปลี่ยนสังคมจากการสะท้อนปัญหา ผ่านการผลิตสื่อรณรงค์ให้รู้เท่าทันสื่อ ปัจจัยเสี่ยงและท้องไม่พร้อม ภายใต้การสร้างพื้นที่เรียนรู้ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย


ทั้งนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พื้นที่ จ.สงขลา ได้มียุทธศาสตร์ 15 วาระสู่การขับเคลื่อนสงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ที่พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในหลาดสองเล “สงขลามหาสนุก” ซึ่งถือเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ โดยเยาวชนรุ่นใหม่ของภาคใต้ในการคิดสร้างสรรค์สื่อ สร้างคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกับการทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ตระหนักรู้รับรู้ ที่เรียกว่า 3 ดีคือ สื่อดี พื้นที่ดีและภูมิดี

Shares:
QR Code :
QR Code