จ.ยโสธร ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


จ.ยโสธร ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี thaihealth


แฟ้มภาพ


ความปลอดภัยทางถนน เป็นสิ่งที่ต้องสร้างการรับรู้และกระตุ้นเตือน เพื่อสร้างความตระหนัก ทางจังหวัดยโสธร จึงได้ดำเนินโครงการยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365 วัน โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี 


นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร (ศปถ.จังหวัด)  ที่ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตามที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมดำเนินงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564


นายสมเพชร เปิดเผยว่า ในปี 2564 จังหวัดยโสธร ได้ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน ในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ระยอง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และยโสธร โดยใช้กลไกการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท.


อีกทั้งจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365 วัน ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี และขอให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร และสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยโสธร นำข้อมูลสถิติผู้ถูกลงโทษจากเมาแล้วขับ เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนัก อีกทั้งเป็นการป้องกัน ป้องปรามไม่ให้ทำผิดกฎหมายการจราจร และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

Shares:
QR Code :
QR Code