จ้างออกแบบหลักสูตรอบรมในรูปแบบ Microcredit เพื่อเสริมสมบูรณ์สำหรับการขอรับรองการเทียบเคียงกับรายวิชาของหลักสูตรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ของสถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code