จ้างพัฒนาระบบ API (Web Service) สำหรับเชื่อมระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับระบบสารสนเทศภายในของ สสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code