จ้างพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อรองรับการระบุประเภทตัวชี้วัดและการออกรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code