จ้างถอดบทเรียนและจัดทำสื่อวิดีโอเผยแพร่ กิจกรรม สุข สนุก สร้างสรรค์ Workshop From Home เรียนรู้่วิธีสร้างสื่อรับมือ Covid-19 อย่างสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code