จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ การรักษาพยาบาล สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ 2566 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code