จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.ในงานการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code