จ้างดำเนินการวิจัยสำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ สสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code