จ้างจัดอบรมและเสวนาออนไลน์สำหรับครูเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตและองค์ความรู้ใหม่ผ่านกลไกการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code