จ้างจัดทำเว็บเซอร์วิส (Web Service) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างระบบบริหารงานโครงการ (e-Granting) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบัญชีการเงิน (e-form) กับระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code