จ้างจัดทำเว็บเซอร์วิส (Web Service) สำหรับใช้เรียกค้นหาเอกสาร ในตู้เอกสารสัญญางานโครงการ ตู้บัญชีการเงิน และ ตู้งานจัดซื้อจัดจ้าง ของระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code