จ้างจัดทำคู่มือนักประเมินผลภายนอกตามหลักการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาและจัดทำชุดความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code