จ้างจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดบทบาทและพัฒนาแผนแม่บท (Positioning Strategy roadmap) สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code