จุดประกายไอเดีย ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


จุดประกายไอเดีย ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ thaihealth


เพราะ "พื้นที่สร้างสรรค์" คือ "พลังสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต".กำลังเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อสร้างให้เกิดบรรยากาศของความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่ต้องมีลักษณะเด่นรวมกันคือ การเปิดกว้างทางความคิด การเอื้อให้เกิดกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นฐานของความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์และนักคิดหรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น มาร่วมกันแสวงหาแรงบันดาลใจในการอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จับมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้ง "โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง" ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับย่านเจริญกรุง อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในย่าน ผ่านกระบวนการค้นหาโอกาส ปัญหาและแนวทางการพัฒนาตามองค์ความรู้การออกแบบบริการ โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดระหว่างพฤศจิกายน 2558 ถึงมิถุนายน 2559


จากแนวทางดังกล่าว จึงได้เกิดเป็นแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ 4 แบบ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำ โครงการพัฒนาอาคารร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก โครงการพัฒนาตรอก ซอก ซอยระหว่างซอยเจริญกรุง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมไฮไลท์ขึ้นระหว่าง 28-30 พฤษภาคมนี้


อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในย่านเจริญกรุงให้เกิดขึ้น "โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง" จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีความหลากหลายผ่านกระบวนการออกแบบบริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน ให้รู้จักตัวเอง รู้ปัญหาของตนเองและชุมชน รู้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและเชื่อว่าตนจะพึ่งตัวเองได้จนนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับโครงการดังกล่าว จึงได้เกิดเป็นแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ 4 แบบ อันเป็นพื้นที่ที่กระตุ้นให้เกิดบริบทใหม่ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตของผู้คนนำไปสู่บรรยากาศของชุมชนเมืองที่มีชีวิตชีวา

Shares:
QR Code :
QR Code