จิตอาสา เคาะประตูบ้านกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


จิตอาสา อ.แปลงยาว เคาะประตูบ้านกำจัดลูกน้ำยุงลาย thaihealth


แฟ้มภาพ


เริ่มเข้าสู่หน้าฝน ทำให้โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะ แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งรณรงค์ผ่านกิจกรรม เคาะประตูบ้านกำจัดลูกน้ำยุงลาย


ที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายพเนตร สุระถา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นางสาวกนกวรรณ วรรณทนะ แพทย์ประจำตำบลหัวสำโรง นายกลยุทธ เกิดผลมาก นางสาวกฤตพร คะสุระ นางสาววิรินญา ศรีมาลัย มิสเตอร์และมิสไข้เลือดออกตำบลหัวสำโรง พร้อมด้วย อสม.หมู่ที่ 9 ประชาชนจิตอาสาตามโครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จำนวน 26 คน


ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเคาะประตูบ้านกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายใต้หัวข้อ คนหัวสำโรงไม่แพ้ยุงลาย ดำเนินงานคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปล่อยปลาหางนกยูง ในพื้นที่หมู่ที่ 9 จำนวน 1,761 หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน 581 หลังคาเรือน สำรวจภาชนะจำนวน  4,226 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลายจำนวน  1,172 ภาชนะ ค่า CI = 27.73 HI = 32.99


ภาชนะที่พบลูกน้ำส่วนใหญ่จะเป็นโอ่งน้ำ ยางรถยนต์ แจกันดอกไม้ และภาชนะที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถมีน้ำขังได้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และสถานการณ์ของโรค


ตลอดจนเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดได้ในระลอกที่สองโดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยประชาชนทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code