จากใจผู้จัดการ สสส.

จากใจผู้จัดการ สสส.

 

 ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

ผมอยากเรียนว่าทิศทางของ สสส. ยังคงมุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทย ผ่านการสนับสนุนของขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ

 

             เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วน เน้นการใช้องค์ความรู้ในการทำงาน และพัฒนานโยบายสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 

             บทบาทผู้จัดการ สสส. เปรียบเหมือนกลไกที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานการทำงานของส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีภาคีเป็นพลังสำคัญ เป็นผู้ที่จะทำให้การสร้างเสริมสุขภาวะเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย และร่วมกันกำหนดทิศทางของ สสส. ผ่านกระบวนการจัดทำแผนหลัก สสส.

 

             และผมขอใช้โอกาสนี้ เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมขบวนการสร้างสุขภาวะด้วยกัน เพราะภารกิจนี้จะสำเร็จได้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ สสส. หรือ ภาคี เท่านั้น แต่อยู่ในมือของคนไทยทุกคน

 

             ซึ่งนั่นคือเจตนารมณ์ของของ สสส. ที่มุ่งชักชวนคนไทยให้มาร่วมสร้างประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 

 

              ภารกิจนี้เกิดขึ้นบนความเชื่อว่า รากฐานปัญหาของประเทศเกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล และมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวัตถุมากเกินไป จึงขาดการพัฒนาด้านจิตใจ ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้ที่รากเหง้า ต้องส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และพื้นที่ทุกพื้นที่ เพื่อร่วมกันในการพัฒนาประเทศและสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศไทย

 

            สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกับ สสส. ในการสร้างความสุขให้กับคนในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

Update:08-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code