จากขยะสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


จากขยะสู่ความเข้มแข็งของชุมชน thaihealth


จากขยะสู่ความเข้มแข็งของชุมชน


ผลพวงจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกชุมชนบ้านท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้จากการทำโครงการจัดการขยะในชุมชน ด้วยการนำรายได้จากการแปรรูปขยะจำนวน 16,520 มาสร้างร้านค้าสวัสดิการธนาคารขยะชุมชน ตำบลปรังเผล แม้จะเป็นเงินจำนวนน้อยแต่ก็พอที่จะสร้างแบบชั่วคราวแบบง่ายๆ แล้วค่อยนำรายได้จากการแปรรูปขยะมาต่อเติมในอนาคตต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code