จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง ‘นายร้อย’ รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง 'นายร้อย' รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน thaihealth


แฟ้มภาพ


มิติใหม่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จับมือ นิด้า – สสส. พัฒนาความรู้ เชื่อมเครือข่าย สร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่เป็นผู้นำความปลอดภัยบนท้องถนน หวังการบังคับใช้กฎหมายมีศักยภาพสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่      


วันที่ 10 เม.ย. 61 เวลา 13.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อเป็นผู้เชื่อมประสานกับเครือข่ายนักศึกษาในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่” ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง 'นายร้อย' รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน thaihealth


พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นภารกิจเชิงรุก ทั้งยังสอดคล้องกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในระบบตำรวจ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ภารกิจของตำรวจมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตคนไทยเป็นลำดับต้นๆ และประสบการณ์จากทั่วโลกพบว่า การบังคับใช้กฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมา แม้ว่าตำรวจจะมีส่วนงานด้านการจราจร แต่ในความจริงแล้วการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนต้องอาศัยองค์ความรู้อย่างเป็นระบบมาจัดการเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีศักยภาพ ซึ่งการร่วมมือกับนิด้า และ สสส. จะทำให้นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่ที่จะออกไปรับใช้สังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและมีเครือข่ายที่จะร่วมกันทำงานในระดับพื้นที่ต่อไป


"โรงเรียนนายร้อยตำรวจกำลังสร้างผู้นำความเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยในท้องถนน หรือ Safety Change agent ขึ้น นายตำรวจที่จะจบออกไปนี้จะสามารถทำได้ทั้งการเป็นพนักงานสอบสวนที่วิเคราะห์ได้รอบด้าน ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจงานจราจร หรือสามารถเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับหน่วยงาน เช่น สถานศึกษา รวมทั้งสามารถนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้มองเห็นมิติความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม" พล.ต.ท.ดร.ปิยะ กล่าว


จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง 'นายร้อย' รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ สสส. กล่าวว่า “ทุกๆปี จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีละกว่าสองหมื่นคน นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว และเป็นความสูญเสียมหาศาลที่ไม่อาจะประเมินเป็นมูลค่าได้ นอกจากนี้ยังจะพบผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ปีละประมาณ 150,000 คน และในจำนวนนี้จะกลายเป็นผู้พิการประมาณ 6,000 คน  สสส.จึงถือว่าการช่วยลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนเป็นภารกิจหนึ่งที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 15  ปี ซึ่งนอกจากการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุที่ดำเนินการตลอดทั้งปี ไม่ใช่เพียงเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น สสส.ยังสนับสนุนสนับสนุนข้อมูลวิชาการให้แก่ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน และในปี พ.ศ.2561 นี้เน้นการขยายและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการในระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ สนับสนุนให้พื้นที่ขึ้นมาเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  โครงการนี้เป็นอีกงานที่ สสส.มุ่งเสริมศักยภาพนักเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อให้เป็นตำรวจสุภาพบุรุษที่พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนต่อไป


จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง 'นายร้อย' รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน thaihealth


ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนนิด้า กล่าวว่า “การสร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจให้เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน และสามารถทำงานเชื่อมประสานในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ รวมถึงสามารถบังคับใช้กฎหมายจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นภารกิจที่สถาบันการศึกษาสามารถช่วยเติมเต็มได้ ซึ่งการปลูกฝังตั้งแต่กลุ่มนักเรียนนายร้อยตำรวจนั้นหมายถึงเราได้สร้างนายตำรวจที่มีคุณลักษณะในการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านความปลอดภัยทางถนน บนความรับผิดชอบของผู้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างน้อยเท่าอายุราชการของเขาเลยทีเดียว”

Shares:
QR Code :
QR Code