จับตาไข้เลือดออกระบาดหลังฝนเข้ม5มาตรการลดป่วยตาย

จับตาไข้เลือดออกระบาดหลังฝนเข้ม5มาตรการลดป่วยตาย

กรมควบคุมโรค ออกโรงเตือนโรคไข้เลือดหลังหน้าฝน แนะ 5 มาตรการควบคุม หวังลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิต

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก 5 ด้าน ดังนี้ 1.การเฝ้าระวังควบคุมโรคในทันทีที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2.ป้องกันไม่เกิดโรคซ้ำหรือเพิ่มมากขึ้น 3.การเข้าถึงบริการรักษาต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อลดการป่วยตาย 4.การสื่อสารความเสี่ยงต้องชัดเจนและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานให้ความสำคัญและร่วมมือ 5.การร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้ง 5 มาตรการต้องอาศัยเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน และประชาชนดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนการป่วยตายจากโรคไข้เลือดออก

นพ.พรเทพกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออก มักพบมากหลังฝนตก ซึ่งเกิดแอ่งน้ำขังหรือน้ำขังตามภาชนะต่างๆ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ และน้ำฝนมักเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด ป้องกันโรคด้วยการปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้สนิท เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ไม่เป็นที่เกาะพักและเพาะยุงลาย ปฏิบัติตาม 5 มาตรการเป็นประจำต่อเนื่องทุก 7 วัน นอกจากนี้ต้องระวังไม่ให้ยุงกัด

ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปี 2555-เดือนก.ย. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 38,500 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 60.27 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้เสียชีวิต 42 ราย ในรอบสัปดาห์ ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง 5 ราย จากจ.พิษณุโลก นคร ปฐม สมุทรปราการ สุรินทร์ และแพร่ จังหวัดละ 1 ราย เมื่อแยกเป็นรายภาคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ ภาคกลาง 14,505 ราย รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,990 ราย ภาคใต้ 6,761 ราย และภาคเหนือ 6,244 ราย ตามลำดับ แต่เมื่อคิดจากอัตราป่วยจะพบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยมากที่สุด คือ 76.03 ต่อประชากรแสนคน และตลอดปี 2554 ที่ผ่านมา ทั่วประเทศมีผู้ป่วยจำนวน 65,971 ราย เสียชีวิต จำนวน 59 ราย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code