จันทบุรีจัดโครงการแจ้งเตือนภัยพิบัติ

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


จันทบุรีจัดโครงการแจ้งเตือนภัยพิบัติ thaihealth


แฟ้มภาพ


          ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีจัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติเน้นการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยพัฒนาความรู้สู่เครือข่าย


          ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานจัดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นประสานเครือข่ายสร้างทีมงานเพิ่มประสิทธิภาพความสามัคคีทั้งภาครัฐและเอกชนเน้นการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยพัฒนาความรู้สู่เครือข่าย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อปพร.กลุ่มสมาชิกเครือข่ายวิทยุสื่อสารกลุ่มสมาชิกมูลนิธิชมรมชุมชนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติในการใช้เครื่องมือสื่อสารและช่องทางออนไลน์รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ภัยภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองและตราดรวม150คน เพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้ได้รับองค์ความรู้ด้านภัยธรรมชาติและวิธีการแจ้งเตือนภัยสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้เชื่อมโยงและประสานความสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยทำหน้าที่ในการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเตือนภัยในพื้นที่อีกทางหนึ่งแสวงหาอาสาสมัครทำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดจันทบุรีและกรมป้องกันสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที


 

Shares:
QR Code :
QR Code