จัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


จัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน thaihealth


สสส. จัดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” รวมพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กว่า 2,500 คน เดินหน้ายุทธศาสตร์ 7+1 ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ 7-9 ก.ค.นี้


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพภายใน สสส. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) และทุกกลไกของการบริหารจัดการแผนสุขภาวะชุมชน สำนัก/ฝ่ายของ สสส. และภาคี ร่วมจัดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม นี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


จัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน thaihealth


เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนด้วยทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นสู่การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการรวมตัวของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทั่วประเทศ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ (กำนัน-ผู้ใหญ่) องค์กรชุมชน (กลุ่มทางสังคม) หน่วยงานรัฐในพื้นที่ สถาบันวิชาการหรือองค์กรทางวิชาการ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคียุทธศาสตร์ รวมกว่า 2,500 คน"


 


จัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน thaihealth


ดร. ประกาศิต กล่าวว่า เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชนสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 7+1 ของ สสส. ได้แก่ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความปลอดภัยทางท้องถนน กิจกรรมทางกาย สุขภาพจิต มลพิษจากสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอื่น และความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ รวมทั้งขยายผลแนวคิดและนำข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและกำหนดเป็นแผนพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมภายในงานสานพลังฯ ประกอบด้วย 10 กิจกรรมย่อย 1.สานพลังสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน 2.สานพลังเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 3.สานพลังสร้างเสริมสุขภาพจิต กลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้าน 4.สานพลังจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 5.สู่สุขภาวะชุมชนด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ 6.สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน 7.สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 8.สร้างสุขภาวะด้วยระบบอาหารชุมชน 9.สานพลังผู้นำสู่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ10.ฝึกอบรม


 


จัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน thaihealth


“สุขภาวะชุมชน เป็นหนึ่งในการทำงานเชิงพื้นที่ของ สสส. มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับตำบล อำเภอ เครือข่าย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ที่เน้นการสานพลังทุนทางสังคมของพื้นที่ในการจัดการตนเอง นับตั้งแต่ปี 2555 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการสนับสนุนของ สสส.  ร่วมกันประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เติบโตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติและวิธีการเรียนรู้แบบมุ่งใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา ทุกบทเรียนและประสบการณ์ในการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สสส. ในระยะ 10 ปี พ.ศ.2565-2574


 


จัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน thaihealth


โดย สสส. ได้นำองค์ความรู้และเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาวะ อาทิ ระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชน (RECAP) เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นได้แก่ ตัวชี้วัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง และ ตัวชี้วัดอยู่ดีมีสุข วางระบบพื้นฐานในการทำงาน เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนโดยชุมชนเอง ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้รู้และแกนนำของแหล่งเรียนรู้ให้มีขีดความสามารถในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มีความสามารถพัฒนาเพื่อนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นฐานด้วยการกำหนดและออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ตนเอง” ดร. ประกาศิต กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ