จัดเวทีพูดคุยธรรมนูญสุขภาพ-ตำบลสุขภาวะ

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club


จัดเวทีพูดคุยธรรมนูญสุขภาพ-ตำบลสุขภาวะ  thaihealth


เวทีพูดคุยเรื่องธรรมนูญสุขภาพและการเป็นตำบลสุขภาวะ จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยไคร้ อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน อาทิ แกนนำชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว อสม. รพ.สต. ตำรวจ เป็นต้น


ผู้ร่วมเวที พูดคุยกันถึงกลไกและนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ ที่จะมีส่วนเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ และคนในชุมชน


ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลไกทำงานสุขภาวะทางเพศระดับตำบลเพื่อชุมชนชาติพันธุ์ ดำเนินการโดย โครงการสตรีนานาชาติพันธ์ ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code