จัดอบรม Core Course : การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) สำหรับภาคี สสส. 2 หลักสูตร

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนานักบริหารงานทางสังคม จัดอบรม core course : การบริหารจัดการโครงการ (project management) สำหรับภาคี สสส.
 1. หลักสูตรโมเดลกิจการเพื่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรภาคสังคม
 2. หลักสูตรการถอดบทเรียนโครงการ
หลักสูตรโมเดลกิจการเพื่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรภาคสังคม
เนื้อหา
 • กิจการเพื่อสังคม ตัวอย่าง ลักษณะสาคัญ แนวโน้มของโลกและไทย
 • ทบทวนปัญหาที่องค์กรกำลังประสบ และโมเดลการทำงานในปัจจุบัน
 • ความสามารถ จุดแข็ง และวัฒนธรรมองค์กร คู่แข่ง และการหา big idea 2
 • กลยุทธ์การหารายได้ของกิจการเพื่อสังคม
 • ทดลองสร้างโมเดลกิจการเพื่อสังคมขององค์กร
 • ก้าวต่อไป โอกาสและการสนับสนุนการปรับตัวขององค์กรภาคสังคมเป็นกิจการเพื่อสังคม
รูปแบบการอบรม
 • การเล่าตัวอย่างให้ข้อมูล 25%
 • กิจกรรมกลุ่มย่อย 60%
 • อื่นๆ 15%
วันที่อบรม
 • วันที่ 12-13 ธันวาคม 2556
สถานที่อบรม
 • โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
การรับสมัคร
 • ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการละๆ 2 คน
  (จำกัดจำนวนไม่เกิน 30 คน/รุ่น)
 • เขียนเล่าเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมมาพร้อมใบสมัคร
หลักสูตรการถอดบทเรียนโครงการ
เนื้อหา
 • ปรัชญา แนวคิดและหลักการถอดบทเรียน
 • ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการถอดบทเรียนโครงการ
 • เทคนิค ขั้นตอนและกระบวนการถอดบทเรียนโครงการ
 • ตัวอย่างและประสบการณ์การถอดบทเรียนโครงการ
 • ปัญหา อุปสรรคและข้อพึงระวังในการถอดบทเรียน
 • การนำผลที่ได้จากการถอดบทเรียนโครงการไปพัฒนาต่อยอดและยกระดับการทำงาน
รูปแบบการอบรม
 • เตรียมพร้อมและตั้งเป้าหมายก่อนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง (tacit knowledge) ในการถอดบทเรียนจาก best practice
 • ฝึกปฏิบัติถอดบทเรียนพร้อมนำเสนอ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
 • เสริมทักษะกระบวนการและเครื่องมือการถอดบทเรียน
 • เติมเต็มหลักการแนวคิด (explicit knowledge) ของกระบวนการถอดบทเรียนจากนักวิชาการ
 • สรุปและสะท้อนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
วันที่อบรม
 • วันที่ 20-22 ธันวาคม 2556
สถานที่อบรม
 • โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จังหวัดนครปฐม
การรับสมัคร
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 9 แผนงาน/โครงการ (แผนงาน/โครงการละ 3-4 คน) รวมไม่เกิน 36 คน
 • ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการแผนงาน/โครงการ
 • เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/องค์กร
สอบถามและสมัครที่
 • คุณมุจลินท์/คุณอุรพิณ
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-511-5758 ต่อ 20-21 มือถือ : 086-329-3245
 • e-mail : [email protected]
หมายเหตุ
 • ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมได้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ผู้จัดงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าเอกสาร และค่าที่พัก
 • ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code