จัดอบรม ‘การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น’

ที่มา : แฟนเพจ Thai Civic Education


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Thai Civic Education


จัดอบรม 'การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น' thaihealth


จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thai Civic Education, สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ Friedrich-Ebert-Stiftung จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”


ครูในยุคปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดเครื่องมือกระบวนการการสอนสมัยใหม่ท่ามกลางการเติบโตของสื่อออนไลน์และสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเด็กและเยาวชน


การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนา จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถนำอาวุธทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ในฐานะพลเมืองและต่อท้องถิ่นชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของสังคมต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code