จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพคนพิการและด้อยโอกาส

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพคนพิการและด้อยโอกาส thaihealth


แฟ้มภาพ


สภากาชาดไทยอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพคนพิการและด้อยโอกาส ที่นครสวรรค์ สร้างเครือข่ายดูแลส่งเสริมให้มีโอกาสพึ่งพาตนเองทั้งด้านการดูแลสุขภาพและด้านอาชีพ เพื่อให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี


นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ หลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร พุทธรังสี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสภากาชาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จึงได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสภากาชาดไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวมกว่า 950 คน


นอกจากนี้ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกาชาดให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยได้จัดโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ หลักสูตร การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ ให้กับคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด รวม 2 รุ่นๆ ละ 30 คน แบ่งเป็นพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี และพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา เพื่อช่วยให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ตามศักยภาพ


นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้กำหนดมาตรการสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ มีการจ้างงานคนพิการตามสัดส่วน เพื่อให้คนพิการใช้ความสามารถสร้างอาชีพมีรายได้ อย่างไรก็ตามยังมีคนพิการบางส่วนที่ต้องได้รับโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคมทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี


 

Shares:
QR Code :
QR Code