จัดฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก จ.ลำปาง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่


จัดฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก จ.ลำปาง thaihealth


จัดฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก พื้นที่ จ.ลำปาง เสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) และ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะสมอง Executive Function สำหรับครูปฐมวัย” ร่วมกันนำเครือข่ายคณะครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดทำกิจกรรมวิชาการสร้างสื่อเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะสมอง ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่หอประชุม อาคารสโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีนักวิชาการศึกษา ครู และผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1, เขต 2 และเขต 3 รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสถานศึกษาภาคเอกชน จากทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทำกิจกรรมกระบวนคิดเพื่อพัฒนาสื่อเรียนรู้ทักษะสมองในเด็กปฐมวัย


สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” ทั้งนี้เพื่อจะขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ทักษะสมอง Executive Function หรือ EF ให้ลงไปสู่หน่วยงานองค์กรกลุ่มเป้าหมายและให้บุคลากรภายในองค์กรได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อร่วมกันพัฒนาสร้างเด็กไทยให้เป็นพลเมืองที่เปี่ยมคุณภาพ สามารถคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น


โดยการประชุมสัมมนาฝึกอบรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ครั้งนี้ จังหวัดลำปางได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรเนื้อหาของ สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) และทีมงานวิทยากรกระบวนการทักษะสมอง EF ลำปาง ได้มาร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมการมีส่วนร่วม ทั้งการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเรื่องความสำคัญของปฐมวัย และแนวทางในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย รวมถึงการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสรุปพฤติกรรมเด็กวินัยเชิงบวก, การออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง ตลอดจนร่วมกันวางแนวทางในการนำความรู้การพัฒนาทักษะสมอง EF ไปใช้ในห้องเรียนปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมด มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้บุคลากรครูประจำศูนย์เด็กเล็ก และครูปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะสมองและตระหนักในความสำคัญของทักษะสมองที่มีต่อการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อีกทั้งเพื่อให้ครูประจำศูนย์เด็กเล็กและครูปฐมวัยที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลพัฒนาการสอนเด็กปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ความรู้และนวัตกรรมในระดับพื้นที่ และขยายผลลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายสำคัญๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code