จัดฝึกงาน พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด หนุนสงฆ์ดูแลสุขภาพ

ที่มา : ข่าวสด


จัดฝึกงาน พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด หนุนสงฆ์ดูแลสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีถวายเกียรติบัตรและลงพื้นที่เยี่ยมการจัดฝึกงาน พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) หรือพระคิลานุปัฏฐาก รุ่น 1 ของ จ.เพชรบุรี เพื่อดูแลพระที่อาพาธ เฝ้าระวัง และร่วมให้คำแนะนำในการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี


ทั้งนี้ สปสช.สนับสนุนการบูรณาการอบรมถวายความรู้แก่พระ อสว. และมี นโยบายกระตุ้นสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการดูแลสุขภาพ พระสงฆ์ในทุกมิติ ตั้งแต่กลุ่มที่ยังไม่ป่วย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ป่วยแล้ว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ศึกษาข้อมูลและประสานงาน


ขณะเดียวกันยังได้มีการมอบเครื่อง ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ นำร่องในพื้นที่ต่างๆ โดย สปสช. ร่วมกับธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสร้างนวัตกรรมเครื่องตรวจ ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต อัตราเต้นของหัวใจ วัดดัชนีมวลกาย โดยผลจะถูกแปลค่าและถ่ายโอนสู่สมาร์ตโฟน เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว


นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า พระคิลานุปัฏฐาก เป็นการผสมผสานวิถีการดูแลกันระหว่างพระตามหลักพระพุทธศาสนา ร่วมกับวิถีทางการแพทย์สมัยใหม่ โดยหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการให้ความรู้และฝึกทักษะขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ คล้ายกับการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่เดิม


"พระสงฆ์เองก็เจอปัญหาด้านสุขภาพคล้ายกับฆราวาส คือส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน โรคปอด ความคาดหวังของเราคือพระที่ป่วยเพียงเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องเดินทางมา โรงพยาบาล แต่พระสามารถดูแลกันเองภายในวัดได้ รวมถึงยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน นอกจากได้เข้าวัดมาทำบุญ สวดมนต์ ฟังธรรมแล้ว ยังได้เห็นตัวอย่างรูปแบบการดูแลสุขภาพที่ดี วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกสุขลักษณะ" นพ.ประจักษวิชกล่าว


นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จ.เพชรบุรี มีวัดทั้งหมด 275 วัด เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพจำนวน 98 วัด หรือราว 35% โดยในปีนี้ได้เริ่มฝึกอบรมพระ อสว. จำนวน 190 รูป ซึ่งจะฝึกได้ครบกำหนดภายในเดือน ส.ค.นี้ หลังจากที่ต้องเว้นระยะไปในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเป้าหมายในอนาคตคือการมีพระ อสว.วัดละ 2 รูป หรือประมาณ 550 รูป ใน จ.เพชรบุรี


นพ.เพชรฤกษ์กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติย้อนหลังพบว่า พระสงฆ์มีอัตราการป่วยเหมือนกับประชาชนทั่วไป โดยมักจะป่วยตามอัตภาพ มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เบาหวาน ความดัน โรคทางหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคมะเร็ง ซึ่งการมีพระ อสว. คอยให้การแนะนำเหมือนกับ อสม. จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์ได้ดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันโรค และร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงจากการรับของบิณฑบาต ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ


"การมีพระคิลานุปัฏฐาก หรือ อสว. จะช่วยให้พระได้คัดกรองสุขภาพกันเองในเบื้องต้น จากเดิมที่เมื่ออาพาธก็ต้องเข้าโรงพยาบาล ไม่มีการดูแลในเชิงรุก ซึ่งพระ อสว. จะผ่านการเรียนรู้ด้านสุขภาพเหมือนกับ อสม. และต้องไปฝึกงานที่โรงพยาบาลชุมชน หรือ รพ.สต.ในพื้นที่ ให้สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับพระภายในวัดหรือภายในพื้นที่ได้ โดยอีกประมาณ 2 เดือนเมื่อจบหลักสูตรนี้ ก็จะมีการประเมินและอบรมรุ่นต่อไป" นพ.เพชรฤกษ์ระบุ


อนึ่ง การดูแลสุขภาพพระสงฆ์เป็นส่วนที่ได้รับความสำคัญ โดยมีการขับเคลื่อนผ่านธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 สอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคม มติที่ 191/2560 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางการสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 3 แสนรูป ในการดูแลสุขภาพสงฆ์ด้วยตนเอง ด้วยรูปแบบของการสร้างพระคิลานุปัฏฐาก

Shares:
QR Code :
QR Code