จัดประชุม “คนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ”

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม


จัดประชุม


จัดการประชุม "คนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ"


เมื่อวันจันทร์ที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ นาคสู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม "คนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ" จัดโดยมูลนิธิคนเห็นคน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้แกนนำ 12 จังหวัด ที่ดำเนินการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด การดำเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด ข้อแนะนำ ข้อมูลประกอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ 

Shares:
QR Code :
QR Code