จัดประชุมออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต

ที่มา : แฟนเพจ Quality Learning Foundation


ภาพประกอบจาก แฟนเพจ Quality Learning Foundation


จัดประชุมออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต thaihealth


จัดการประชุมผลการบรรลุเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และธนาคารโลกประจำประเทศไทย จัดการประชุมผลการบรรลุเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560


โดยมีเป้าหมายเพื่อรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนบทเรียนสำคัญในการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการศึกษาในการออกแบบและพัฒนาเป็นพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ตรงจุด ลดภาระการทำงานของครูและผู้บริหาร และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายวัสดุพื้นฐานเนื่องจากการกรอกข้อมูลออนไลน์ ที่สำคัญยังสามารถช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสได้เป็นรายบุคคล และล่าสุดนอกจากจะมีการขยายผลการใช้ไปยังเทศบาลเมืองกะทู้แล้ว


เทศบาลนครภูเก็ตยังมีการจูงใจให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่ทำได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มราว 2-3 แสนบาท เพื่อให้สถานศึกษาส่งโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเข้ามาได้เพิ่มจากงบประมาณที่ได้รับในปีนี้

Shares:
QR Code :
QR Code