จัดประชุมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute 


ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute 


จัดประชุมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ thaihealth


จัดเวทีประชุมเชิงวิชาการเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและเครือข่ายดีจังอีสานตุ้มโฮม จัดเวทีประชุมเชิงวิชาการเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ราชภัฏศรีสะเกษ โดยผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ของแกนนำเยาวชนอีสานตุ้มโฮม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการศึกษาครั้งนี้มุ่งนำเสนอกลไกเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำเยาวชนอีสานตุ้มโฮม ผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวขนมีความรู้ เท่าทันสื่อ เท่าทันสถานการณ์สังคม สถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน โดย คุณคุณสุธาทิพ ลาภสมทบ เจ้าหน้าที่วิชาการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้นำเสนอสถานการณ์สื่อในปัจจุบันและความสำคัญของการเป็นพลเมือรู้เท่าทันสื่อ

Shares:
QR Code :
QR Code