จัดทำคู่มือป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดเทอม

ที่มา : มติชน


จัดทำคู่มือป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดเทอม thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เสนอกรอบแนวทาง 6 มิติ เชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของ ศบค.


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนว่า สธ.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ตามที่องค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและองค์กรภาคี เสนอกรอบแนวทาง 6 มิติ เชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน


พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า 6 มิติ ประกอบด้วย 1.มิติด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และเหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม


2.มิติด้านการเรียนรู้ จัดหาสื่อให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 ตามวัยและพัฒนาการ 3.มิติด้านการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษ เด็กในพื้นที่ห่างไกล จัดหาอุปกรณ์ล้างมือและหน้ากากผ้าให้เพียงพอ ปรับรูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งให้ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 4.มิติด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง เตรียมแผนรองรับการเรียนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิดสถานศึกษา แนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม การจัดการความเครียดของครู ตรวจสอบประวัติเสี่ยงบุคลากร/นักเรียน


พญ.พรรณพิมลกล่าวต่อว่า 5.มิติด้านนโยบาย ชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ และกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีแผนงานโครงการรองรับ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้มีทักษะการป้องกันโรค สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ/ Thai STOP COVID กรมอนามัย เสริมสร้างวัคซีนชุมชนในสถานศึกษา 6.มิติด้านการบริหารการเงิน พิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษาในการป้องกันการระบาดของโรค โควิด-19 ตามความจำเป็นและเหมาะสม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ