จัดตั้งสถาบันพัฒนาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ

/data/content/26826/cms/e_gmoqrsux3589.jpg


          มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งสถาบันพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. เพื่อผลิตพยาบาลที่สามารถออกแบบและให้บริการพยาบาล ส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพในสถานประกอบการภาคตะวันออก ให้นำไปสู่ความมีสุขภาวะของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการกว่าล้านคน


          ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เนื่องจากภาคตะวันออกมีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดของประเทศ จากสถิติปี 2556 มีสถานประกอบการที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาต จำนวน 10,009 โรงงาน มีแรงงานในสถานประกอบการจำนวน 1,292,050 คน และในอนาคตจะมีการขยายตัวต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพและมีจำนวนการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจึงจัดตั้ง "สถาบันพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการภาคตะวันออก" โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานหลัก และมีกลุ่มภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานอาชีวอนามัยภาคตะวันออก พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีสมรรถนะด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย สามารถสร้าง


          เสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงผลิต ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในงานอาชีวอนามัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้และใช้ผลงานวิจัยปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านงานอาชีวอนามัย สร้างรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ โดยมุ่งสู่เป้าหมายพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพในการปฏิบัติบทบาทสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับทีมสหวิชาชีพในสถานประกอบการ


          ในปี 2558 ได้เตรียมการตอบรับกลุ่มประชาคมอาเซียนให้เป็นสถาบันพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ทำงานในสถานประกอบการ โดยเตรียมการด้านองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ภาษาของกรรมการในสถาบัน และปรับฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และจัดการอบรม ศึกษาดูงาน สนับสนุนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดความรู้ คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดี นวัตกรรมใหม่ๆ และรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประเทศในอาเซียน


          สำหรับในอนาคตสถาบันฯ จะถูกผลักดันให้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของศูนย์วิจัยและแหล่งองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดบริการหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพที่ให้การดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจัดบริการหลักสูตรหลังปริญญาสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย โดยขอรับทุนสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น และบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแก่สถานประกอบการ โดยทีมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ