จัดจ้างดำเนินการเครือข่ายบ่มเพาะกิจการส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพื่อสร้างความยั่งยืนและการร่วมทุนจากภาคีภาคธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code