จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมรำลึกถึงร.9

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมรำลึกถึง ร.9 thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.- มท. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ น้อมรำลึกถึง ร.9


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ และกิจกรรมขุดลอกคลองเพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองรังสิต


โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของตำบล โดย รพสต. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับจิตอาสาและประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างน้อยวันละ 1 หมู่บ้านหมุนเวียนทุกวันจนครบทุกหมู่บ้าน จัดพิธีเปิดตัวพร้อมกันทุกตำบล ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่ ภาพถ่าย จำนวนบ้านที่ได้รับการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เพื่อส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และรายงานกรมควบคุมโรคเป็นรายสัปดาห์ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และ Line@อาสาปราบยุง

Shares:
QR Code :
QR Code