จัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสุขภาวะเยาวชน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


จัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสุขภาวะเยาวชน thaihealth


โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา จัดอบรมรุ่นที่ 3  พัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน


สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 5  กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ และกระบวนการเรียนรู้ ที่ 6 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ในพื้นที่สูงและรูปแบบการพัฒนา การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง Home School ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change) หรือ LEC รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ศธ. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  NGO's และภาคสื่อสารมวลชนเข้ารับ การพัฒนา เพื่อเป้าหมายในการสร้างผู้นำ รุ่นใหม่ด้านการศึกษาที่มีกระบวนทัศน์ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและศักยภาพในการทำงานแบบรวมหมู่ พร้อมเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่นและภาคีเครือข่ายในการสร้างสรรค์พัฒนาและเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพเข้าร่วมประชุม

Shares:
QR Code :
QR Code