จังหวัดเหนือเข้มแผนป้องกันอุบัติภัยบนถนน

จราจรคุมเข้ม

จังหวัดเหนือเข้มแผนป้องกันอุบัติภัยบนถนน 

          ตาก ระดมทีมป้องกันอุบัติเหตุจรจาจร 18 จังหวัดภาคเหนือเสวนาเข้มที่เมืองตาก แลกเปลี่ยนทางลดอุบัติเหตุ

 

          นายมงคล สัณฐิติวิฑูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนำรอง ภาคเหนือระยะที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ เวียงปิงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อ 3 พ.ย.52 เพื่อให้จังหวัดที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)และจังหวัดในเขตภาคเหนือทุกจังหวัดได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน นำกลับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดของตนเองต่อไป มี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมสนับสนุนวิชาการ ทีมแกนนำของจังหวัดในเขตภาคเหนือจำนวน 18 จังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 100 คน

 

          นายแพทย์อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ประธานคณะทำงานทีมสนับสนุนวิชาการฯเขตภาคเหนือ กล่าวว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกยุคปัจจุบันและเป็นสาเหตุหลักอันดับต้นๆ ของการบาดเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของพลเมืองโลก

 

          โดยต้องสังเวยชีวิตไปกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี ได้รับบาดเจ็บหลายสิบล้านคนและมีความพิการอีกมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมมากมายมหาศาล เป็นภาระใหญ่หลวงต่อระบบบริการฉุกเฉินทุกประเภทและทุกระดับ เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวนไม่น้อยกว่า 1-2 ของรายได้ประชาชาติ

 

          สำหรับประเทศไทยกลวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมาได้ผ่านกระบวนการค้นคว้าทดลอง และดำเนินการจริงจังในพื้นที่จนสรุปบทเรียนว่า กลวิธีที่สามารถป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรมีหลากหลาย เช่น การใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ การสวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การจำกัดความเร็ว การบังคับไม่ให้ดื่มสุราแล้วขับรถยนต์ การเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์

 

 

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

 

 

update: 04-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย:อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ