งาน Kick off โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลกลาง เป็นหน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA)

ตรวจสารพันธุกรรม

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และภาคีเครือข่าย เปิดงาน Kick off โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลกลาง เป็นหน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA) พัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสิทธิสถานะพื้นที่กรุงเทพฯ โซนกลางและตะวันออก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355045

Shares:
QR Code :
QR Code