งาน มนุษย์ต่างวัย Talk 2023 Out Of The Box Aging

มนุษย์ต่างวัย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2566 ณ Grand Hall ชั้น 3 True Digital Park (West) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เพจมนุษย์ต่างวัย และภาคีเครือข่าย จัดงาน มนุษย์ต่างวัย Talk 2023 ‘Out Of The Box Aging’ นำเสนอมุมมองใหม่ให้วัยเก๋า พร้อมรับมือสังคมสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความเข้าใจ และตระหนักถึงสถานการณ์สังคมสูงวัยที่ไทยต้องเผชิญ จากสถานการณ์ประชากรไทยปี 2565 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 12.69 ล้านคน สถานการณ์ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่บ้านคนเดียว 12 % อยู่กับคู่สมรสลำพัง 21.1% ทั้ง 2 กลุ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาสำคัญที่ผู้สูงอายุปัจจุบันต้องเจอ สืบเนื่องจากการขาดการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตั้งแต่ช่วงก่อนสูงวัย กิจกรรมครั้งนี้ เป็นโครงการที่ สสส. ร่วมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพหลังเกษียณเพื่อเพิ่มรายได้ สานพลังเครือข่ายผู้สูงวัย และคนต่างวัยให้ได้มาเจอกัน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ สร้างธุรกิจและขับเคลื่อนการทำงานด้านสังคมสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=351342

Shares:
QR Code :
QR Code