งานแถลงผลการศึกษา “สารตะกั่วในสีทาอาคารและในเลือดเด็ก”

featured

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.วลัยพร มุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ แถลงผลการศึกษาสารตะกั่วในสีทาอาคาร ว่า จากการที่มูลนิธิบูรณะนิเวศทดสอบสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร ตามโครงการความร่วมมือเพื่อเพิกถอนสารตะกั่วจากสีในเอเชีย โดยสุ่มตัวอย่างสีน้ำมันทาอาคารที่วางจำหน่ายในท้องตลาดของประเทศไทย จำนวน 120 ตัวอย่าง จาก 68 ยี่ห้อ ผลการตรวจสอบพบว่า ร้อยละ 79 มีปริมาณสารตะกั่วสูงเกินกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ฉบับล่าสุด ที่กำหนดสีมีสารตะกั่วไม่เกิน 100 ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) และร้อยละ 40 มีปริมาณสารตะกั่วเกินที่ มอก.กำหนดถึง 100 เท่า คือมีมากกว่า 10,000 พีพีเอ็ม ซึ่งปริมาณสารตะกั่วสูงสุดที่พบคือ 95,000 พีพีเอ็ม ส่วนปริมาณที่น้อยที่สุดคือน้อยกว่า 9 พีพีเอ็ม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/8d24Sy

Shares:
QR Code :
QR Code