งานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ

featured

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายแพทย์วีรวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายแพทย์ปริญญา นาคปุณบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร แถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ มุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/m186vG

Shares:
QR Code :
QR Code