งานเสวนา การดูแลแบบประคับประคองเริ่มที่หัว+ใจ

เริ่มที่หัวใจ-3

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2567 ที่อาคารภูมิพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนา “การดูแลแบบประคับประคองเริ่มที่หัว+ใจ” ภายใต้โครงการสุขภาวะทางปัญญาร่วมสร้างสังคมที่อยู่ดีและการตายดีของ สสส. มุ่งยกระดับการบริการของบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม มุ่งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ลดภาระการดูแลของครอบครัว และลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัวและระดับประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=358807

Shares:
QR Code :
QR Code