งานเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center; UddC)

featured

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเมือง ร่วมเปิดตัว ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center: UddC) คลังสมองที่รวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการ โครงการฟื้นฟูเมือง โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ,ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/news_thaihealth/36048

Shares:
QR Code :
QR Code