งานเปิดบ้านพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ

featured

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยามร่วมมือกับชุมชนศรินทร์และเพื่อน และสำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดงานโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ เขตแรกของกรุงเทพมหานครฯ เปิดบ้านพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนศรินทร์และเพื่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/DlxzN0

Shares:
QR Code :
QR Code