งานสัปดาห์วันวัณโรคโลก ปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วัณโรค ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรควัณโรคแก่ประชาชน

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงานสัปดาห์วัณโรคโลก ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2556 ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า โรงพยาบาลชัยปราการ และโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าขณะนี้วัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 17 ล้านคนต่อปี วัณโรคจึงเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายๆ ประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูง

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นวัณโรครายใหม่ปีละ 86,000 ราย เมื่อรวมกับรายเก่าที่เป็นอยู่แล้วคาดว่าจะมีคนไทยป่วยเป็นวัณโรคถึง 110,000 ราย วันวัณโรคสากลปี 2556 ตรงกับวันที่ 24 มีนาคม 2556 ประเทศไทยใช้คำขวัญเหมือนกับองค์การอนามัยโลก คือ stop tb in my lifetime โดยใช้แนวคิดที่ว่า we want “thailand free tb” ภาษาไทยคือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” การจัดงานในปีนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวัณโรค การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการนำผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านกับผู้ป่วยและผู้มีอาการสงสัยไปรับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง และให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกคนต้องได้รับการรักษาจนหายขาด โดยมีกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคจากกลุ่มเสี่ยงต่างๆ การคัดกรองหาผู้ป่วยจากผู้มารับบริการที่มีอาการไอเรื้อรังมากกว่า ๒ สัปดาห์ การตรวจเสมหะ การเอกซ์เรย์ปอด การจัดนิทรรศการความรู้ และการให้คำปรึกษาความรู้ด้านสุขภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานตามวัน และสถานที่ดังกล่าว

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code